Privacy PolicyiDr-Kliniken's data policy
Jag godkänner härmed att mina personuppgifter hanteras digitalt enligt iDr:s Personuppgiftspolicy. Jag intygar att jag personligen har fyllt i och kontrollerat mina personuppgifter som är angivna på registration.idr-medical.se, jag ansvarar personligen för att kontaktuppgifterna ovan är korrekt angivna och jag åtager mig allt ansvar för konsekvenser om mina personuppgifter är felaktigt angivna, av misstag skickas till en obehörig mottagare eller andra konsekvenser som är sekundära till digital hantering och de uppgifter jag har angivit i detta formulär som personliga. Jag bekräftar att jag har fått information om att det finns 99,9% säkerhet för att mitt prov är analyserbart och att jag inte kommer att hålla iDr ansvarigt för eventuella merkostnader som kan påverka mig vid en positiv, försenad eller icke- analyserbart prov. För att utföra analys och utfärda ett certifikat till barn under 16 år krävs målsmans signatur.

För att läsa alla data policy regler: KLICKA HÄR


iDr-Kliniken AB
2021-08-13


I hereby agree that my personal data is handled digitally in accordance with iDr's Data Policy. I certify that I have personally entered and verified my personal credentials stated on registration.idr-medical.se, I am personally responsible that my contact information above is correctly stated and I take responsibility for all consequences if my personal information is incorrectly stated, by mistake sent to an unauthorized recipient or other consequences secondary to digital handling and the information I have provided in this form as personal. I confirm that I have received information that there is 99.9% certainty that my test is analyzable and that I will not hold iDr responsible for any additional costs that may affect me in the event of a positive, delayed or non-analyzable test. To perform analysis and issue a certificate to children under 16, the parent's signature is required.

To read all data policy rules: CLICK HERE


iDr-Kliniken AB
2021-08-13

E-hälsomyndigheten's data policy


För att ta del av E-hälsomyndighetens data policy regler om ett EU-Covidbevis begärs, se länkar:

E-hälsomyndigheten
Covidbevis

To aquire E-hälsomyndighetens data policy rules if a EU-Covidbevis is requested, see links:

E-hälsomyndigheten
Covidbevis